Tietosuojaseloste


Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 12.12.2019


Rekisterin nimi


Lapkaara Automyynti Oy:n henkilötietokanta


Rekisterinpitäjä


Lapkaara Automyynti Oy, Y-tunnus 3021805-1

Välirinne 8, 90940 Jääli

040 043 4531


Rekisteriasioista vastaava henkilö


Miika Lund 0449824856

Sähköposti: automyynti@lapkaara.fi


Henkilötietojen käsittelyyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus


Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.


Rekisterin tietosisältö


  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaan antamat tiedot


Tietojen luovutus

Lapkaara Automyynti Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus


Rekisteriä käyttävät vain Lapkaara Automyynti Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Lapkaara Automyynti Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko

ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin

sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.


Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.